Skip to content

ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (Government Data Catalog : GD Catalog)


omb-budget

งบประมาณ

1 ชุดข้อมูล
omb-stat-personal

ทรัพยากรบุคคล

2 ชุดข้อมูล